Välj inriktning:

OVK        

Vi har tekniker som är utbildade och certfierade att utföra OVK-besiktning (obligatorisk ventlatonskontroll).
OVK är en besiktning som är lagstadgad med vite om den  uteblir. Du som avtalskund kan nu även välja at baka in
din OVK-besiktning i dit serviceavtal. Du behöver inte hålla koll på när det är td för besiktning, det sköter vi
åt dig. Vi underrättar dig i god td innan din nuvarande  besiktning löper ut, därefer ordnar vi allt från planering
till färdigt protokoll.
OVK utörs var 3:e respektve var 6:e år.

Obligatorisk ventilationskontroll

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Erfarenheterna från OVK har visat att många ventilationssystem har allvarliga brister, vilket självklart förvärrar situationen med inomhusklimatet. Boverket har vid undersökningar kunnat konstatera att det i genomsnitt förekommer sex fel i varje ventilationssystem, varav två är allvarliga. Vid allvarliga fel skall besiktningsförrättarna underkänna systemen och kräva omedelbara åtgärder. Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande:

  1. Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.
  2. Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.(länk till en lista på certifieringsorgan som utser riksbehöriga kontrollanter)
  3. OVK-protokoll. Kontrollen ska utföras gentemot de regler som gällde när bygglovet gavs och i överensstämmelse med den verksamhet som bedrivs. Av protokollet ska framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller inte. Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare och kopia av protokollet skickas till kommunen. (länk till OVK-protokoll)
  4. Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.
  5. Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och kontrollerar att förordningen om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Ren luft är ingen självklarhet! Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. I Sverige tillbringar vi 90 % av vårt liv inomhus. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för vår hälsa. Särskilt viktig för dem som ännu ej har fullt utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar, men även för dem som har nersatt immunförsvar såsom gamla och sjuka. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas! Men god ventilation är heller ingen självklarhet. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från ""enkla"" självdragssystem till komplicerade till- och frånluftssystem med värmeväxling mm. Vi måste fortlöpande kontrollera att systemen fungerar på avsett vis och rätta till eventuella felaktigheter. Det är ju vår egen hälsa som står på spel.

Kontrollen är återkommande enligt intervaller som Boverket anger.

Hur skall då detta kunna säkerställas? Den 1 januari 1992 trädde ""Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem"" i kraft. Den ingår i Svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om intervaller för kontrollen och vilka byggnader/ventilationssystem som är undantagna samt kraven på personer som skall få utföra kontrollen (Riksbehöriga) BFS 1996:56 ÖVR80 och BFS 1999:25 ÖVR84. Allt detta kallas populärt för ""OVK"".

Vad innebär det då ?

Byggnadsägaren skall se till att OVK sker. Han skall sätta upp intyg på väl synlig plats, när OVK har skett. Han anlitar en kontrollant som har erhållit behörighet för att få göra OVK. Behörigheter finns av två slag riksbehörighet och lokalbehörighet. Kraven för att få riksbehörighet har Boverket listat i sin författningssamling. Det finns f n tre företag som ackrediterats för att certifiera personer som söker riksbehörighet för OVK. (SITAC, SWEDCERT och Det Norske Veritas) Riksbehörighet finns i olika klasser (E,S,N,K), där K är den högsta graden, som ger rätt att kontrollera alla typer av ventilationssystem. Riksbehörigheten är tidsbegränsad till fem år. Kommunen är tillsynsmyndighet för OVK (oftast via byggnadsnämnden). Lokalbehörighet tilldelas av kommun. För detta finns inga enhetliga regler. Även lokalbehörighet ges i olika klasser. Lokalbehörighet innebär att kontroll får ske av ventilationssystem endast inom kommunen ifråga och kan även innebära andra begränsningar. Vid OVK avgör kontrollanten om ventilationssystemet är godtagbart eller icke. Protokoll upprättas som skickas till byggnadsägaren och tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten bevakar att kontroll sker och att åtgärdandet sker av icke godkända system Intyg upprättas. Normalt genom tillsynsmyndighetens försorg. FunkiS är ett kvalitetsbegrepp för rätt utförd OVK och byggnadsägarens garanti för ett gott arbete! "