Välj inriktning:

Alkoholpolicy

Mastervent:s alkoholpolicy har följande mål:

Upprätthålla en trygg och säker arbetsplats
Verka för en nykter arbetsplats
Öka alla medarbetares medvetenhet om alkoholens inverkan på vår hälsa.
Medverka till att missbrukaren kan ha kvar sin anställning, under förutsättning att
medarbetaren visar samarbetsvilja och resultat i ett rehabiliteringsprogram.
Möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser.

Syfte

Mastervent:s totala arbete för en nykter arbetsplats omfattar en gemensam policy,
utbildning, frivillig hälsokontroll och rehabilitering som sammantaget syftar till att:

 

Förebygga ohälsa

Verka för en nykter arbetsmiljö.
Erbjuda alla anställda att via företagshälsovården kontrollera sina egna alkoholvanor.
Förhindra nedsättning av den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

 

Krav

Nedanstående krav gäller samtlig personal på Mastervent.

 

Vara nykter under arbetstid.
Den anställde skall genomgå ett kontrollerat rehabiliteringsprogram om missbruk
konstaterats.
Om den anställde bryter mot policyn kan detta leda till omplacering, och skiljande från
befattning och anställning. Bedömning av åtgärd skall ske mot bakgrund av denna policy och i enlighet med gällande regler och kollektivavtal. Att vara nykter innebär att vi har samma krav som de som gäller för bilförare.